Vad gör notarius publicus?


Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • Närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • Kontrollera lotteridragningar
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan
  • Utfärda apostille

Notarius Publicus förordnas av Länsstyrelsen enligt Förordning (1982:327) om notarius publicus. LÄS MER HÄR